Hur väl lyckas vi med våra projekt?

Du får det du mäter. Den som vill uppnå något måste dels formulera ett mål och dels mäta framstegen och när målet har nåtts.

Förändringsverksamhet tar idag en alltmer betydande del av organisationernas resurser. Det är då viktigt att resurserna används på ett optimalt sätt. En omfattande del av förändringarna drivs i projektform. Detta innebär att organisationen måste satsa på rätt projekt och att de projekt som genomförs görs på ett så bra sätt som möjligt. Som en del i detta har organisationerna oftast etablerat en projektprocess etablerats, som alla projekt ska följa. En del organisationer börjar också etablera processer för program- och portföljhantering. Men hur bra är vi verkligen på att göra rätt saker och att göra saker rätt? Som ett led i detta kan följande mätningar etableras:

  • Mätning av organisationens projektmognad. Denna mätning sker årligen genom en internationell standard, OPM3® (från Project Management Institute, PMI)
  • Lyckat Projektindex (LPI) som visar hur lyckade individuella projekt är och även ett genomsnitt av hur lyckade samtliga projekt.
  • Hur väl följs den projektmodell (och i förekommande fall program och portföljmodellerna)?

I denna artikel beskrivs hur ett Lyckat Projektindex ska beräknas och dels hur mätning av projektprocessen kan göras.

Lyckat Projektindex består av tre delar. Den första är hur väl projektet har klarat att leverera det som ska ge avsedda nyttoeffekter för organisationen. Denna del kallas Effektindex och fokuserar på att ge nytta. Den andra delen mäter hur väl projektet klarar av att leverera i tid. Denna del kallas Tidsindex. Den tredje visar hur projektet klarat sitt kostnadsmål, Detta kallas Kostnadsindex. Dessa tre vägs ihop till Lyckat Projektindex, men då korrigeras vägningen med projektets Risknivå, så att ett högriskprojekt får en lättnad jämfört med ett projekt med låg risk.

För att se hur väl projektprocessen följs fångas olika data i samband med att beslut att starta planeringen och att påbörja genomförandet görs. Här koncentreras mätningarna på de delar som anses centrala för att ett projekt ska lyckas. Under genomförandet följs projektportföljen löpande och bland annat statusrapporter och ändringsbeslut följs. Ett projekt avslutas med att det levererar och en slutrapport. Bägge dessa delar mäts på portföljnivå. Slutligen är inget projekt värdefullt om det inte ger avsedda effekter. Detta kan normalt mätas först en tid efter det att projekten avslutats.

Tryck här för att hämta dokumentet

Publicerad av Kjell Rodenstedt, 2010-02-07


Kommentarer:

Det finns inga kommentarer än.


Du måste vara inloggad för att kommentera. Logga in här

Dela med andra