OPG Business Case-metod

OPGPorts metodik för Business Case kan användas som den är eller justeras efter organisationens behov och mognadsgrad. Det är bättre att börja enkelt och utveckla metodiken och organisationen hand i hand om det tidigare varit begränsat beslutsunderlag. Ett annat sätt är att sätta fokus på topp tio (eller topp tre) och lägga ner energi på värderingen av dessa, för att sedan sprida metodiken och kompetensen. Det viktigaste är att börja nu, samt att det finns beslut och beslutsamhet från företagsledningen.

OPGPorts Business Case består av Beskrivande information, Styrande information (Strategiskt värde, Ekonomiskt värde, Riskvärde) och Beslutssammanfattning. Som stöd till detta finns de dokument som tas fram i Projektmodellen och/ eller Programmodellen (Se OPGport Projektmodell och OPGport Programmodell). Vid Gate 1 innebär det att ett det finns ett Projektdirektiv och en Intressentanalys. Dessutom förekommer ofta kompletterande dokumentation som till exempel en Omvärldsanalys.

Kategorisering

Att kategorisera sina initiativ är nödvändigt om man inte bara har ett få överblickbara. Det finns ett anta sätt att kategorisera och ofta går det bra att kombinera olika typer. Kundprojekt, forskningsprojekt, långa infrastrukurella projekt och organisationsutvecklingsprojekt  har olika fokus och möjligen olika värderingssätt. Vårt fokus här ligger på organisationsutvecklingsprojekt, men kan ochså användas till fler typer. Naturligtvis kommer organisatorisk tillhörighet ofta in som en kategori, om organisationen använder "Balanced Scorecard" eller liknande verksamhetsstyrningsmetod kommer perspektiv, som till exempel kund, process, forskning och utveckling etc. in som kategorier. Men en viktig generell kategorisering är Effekttyp, som ligger till grund för portföljmixen och som ger oss information om hur vi skall analysera och beräkna vår styrande information. Effekttyp i OPGports Business Case består av

 • Värdehöjande initiativ
 • Infrastrukturella initiativ
 • Rationaliserande initiativ
 • Tvingande initiativ
OPG Business Case-metod

Värdehöjande initiativ - Skapar nya möjligheter för en verksamhet. Består av ny produkt eller tjänst på befintlig marknad, eller befintlig produkteller tjänst på ny marknad.

För att värdera nytta ligger fokus i vårt Business Case på

 • Initiativets strategiska värde
 • Initiativets ekonomiska värde
 • Initiativets riskvärde

Infrastrukurella Initiativ - Höjer kvaliteten på styrning och uppföljning eller skapar förutsättningar för framtida verksamhet och satsningar. Ofta svårt att sätta realistiska ekonomiska mått, men om inte denna typen av initiativ genomförs kommer organisationens konkurrenskraft att urholkas.

För att värdera nytta ligger fokus i vårt Business Case på

 • Konsekvenser om initiativet inte genomförs
 • Initiativets strategiska värde
 • Initiativets riskvärde
 • Initiativets kostnad och ekonomiska potential

Rationaliserande initiativ - Förbättrar organisationens produktivitet.

För att värdera nytta ligger fokus i vårt Business Case på

 • Initiativets ekonomiska värde
 • Initiativets riskvärde
 • Att inte organisationens strategi motverkas

Tvingande initiativ - Är absolut nödvändigt för att klara den dagliga verksamheten, som till exempel lagkrav eller direktiv.

För att värdera nytta ligger fokus i vårt Business Case på

 • Konsekvens om initiativet inte genomförs
 • Minsta möjliga kostnad för att lösa uppgiften
 • Initiativets riskvärde

Strategiskt värde

Det strategiska värdet skall vara ett transparent mått på hur väl initiativet stöder organisationens strategi. Ett initiativ kan vara stödja strategin brett d.v.s stödja många kritiska framfångsfaktorer samtidigt utan att vara den enda lösningen. Ett exempel kan vara att ta fram en IT-strategi, som skall stödja verksamhetsstratgein på många punkter. Eller så kan den stödja en eller ett par kritiska framgånggsfaktorer helt. Ett exempel kan vara att starta verksamhet i ett visst  geografiskt område och att ta 5% av marknadsandelarna. Det viktiga när vi mäter strategiskt värde är att inte försöka vara för exakt. Då missar man ofta hela idén. Men det är viktig att vara konkret, så att besluten blir transparenta.

Ekonomiskt värde

Det ekonomiska värdet är det som oftast finns representerat i Business Case och nyttovärderingar. Alla verksamheter behöver rationalisera sin verksamhet och i dessa typer av initiativ är det ekonomiska värdet det viktigaste måttet. För att få ett ekonomiskt värde jämförbart gäller det att ha ett enhetligt sätt att budgetera initiativens kostnad och att kalkylera intäkter och kostnader.  Ekonomiska mått kan exempelvis vara nuvärde 5 år, ROI eller internränta. Det är bara ett bestämma vad som passar bäst i organisationen. Det krävs samma underlag för att beräkna värdet.

Riskvärde

Riskvärdet består av två huvuddelar. Affärsrisken som skall spegla sannolikheten att realisera initiativets nytta och projektrisken som skall spegla de risker som finns för att kunna leverera projektets resultat inom givna ram.

Dela med andra

Diskutera i forumet

Dokument

  • Strategiskt värde

   Dokument saknas

  • Strategiskt värde

   Dokument saknas

  • Strategiskt värde

   Dokument saknas