Portfölj

En projektportfölj är en samling av initiativ (projekt, program, uppdrag, förslag) som är viktiga i en organisation för att möta strategier, långsiktiga och operativa mål. Initiativen måste vara möjliga att kvantifiera, så att de kan jämföras och prioriteras. Underlaget tas fram i ett Business Case.

Initiativen i portföljen behöver inte ha några beroenden till eller mellan varandra.

Gemensamma nämnare för initiativen i en portfölj är ofta:

  • En investering som kräver reurser nu för att generera framtida värde för organisationen.
  • De stöder organisationens strategier och mål.
  • Initiativets kostnader och värde är möjliga att kvantifiera och jämföra.

Portföljen kan innehålla projekt, program, och uppdrag av varierande antal. Den kan också innehålla subportföljer som i sin tur kan innehålla projekt, program och uppdrag. Viktigt är dock att den överordnande portföljen styr prioriteringarna.

Omfattning

  • Portföljen ska stödja organisationens nuvarande och framtida verksamhet. Innehållet i portföljen ska ändras över tiden för att kontinuerligt möta organisationens strategier och mål.
  • Program har oftast som syfte att leverera värde, nyttor och/eller nya färdigheter till organisationen eller dess kunder. Program är ett verktyg för förändring. Ändringar till programmet är naturliga.
  • Projekt har en begränsad omfattning som leder till tydliga leveranser av produkter, tjänster eller resultat. Ändringar bör begränsas till ett minimum.

Framgång

  • Portföljen mäts på hur väl dess totala innehåll stöder organisationens strategier ovch mål
  • Ett program mäts på det värde som levereras till organisationen
  • Ett projekt mäts på sina leveranser och om tids och kostnadsramar följs.

Dela med andra