OPG-modellen

Organisational Project Governance (OPG) adresserar en organisations hela projektverksamhet. För att lyckas krävs en enhetlig styrprocess som innehåller modeller, metoder, regler och riktlinjer. De organisatoriska förutsättningarna måste också finnas på plats.Det enskilt viktigaste förutsättningen är kompetetensnivån hos nyckelpersoner som projektledare, programledare, sponsorer, styrgruppsmedlemmar, portföljägare och ledningsgruppen.

Styrprocessen finns på olika nivåer som måste samverka

 1. Den strategiska nivån, där ledningen prioriterar initiativ utifrån organisationens strategier och mål.
 2. Den taktiska nivån, där sponsorn styr mot enskilda mål i organisationen.
 3. Den operativa nivån, där projekt/programledaren levererar resultatet.

Den övergripande styrprocesssens struktur:

OPG-modellen

Kritiska framgångsfaktorer för en fungerande styrprocess:

 • Processen måste anpassas till organisationens storlek, en överbyråkratisk process är ineffektiv och motverkar acceptans i organisationen
 • Den exekutiva ledningen måste vara engagerad för att initiativ skall kunna prioriteras och för att säkerställa att regler och riktlinjer följs
 • Processen måste vara mätbar för att vara möjlig att styra och för att kunna förbättras kontinuerligt.
 • Att tydligt kommunicera processen, internt och till berörda intressenter.
 • Att erbjuda anpassad kompetensutveckling till respektive roll

 Organisationens policy och riktlinjer måste beslutas av den exekutiva ledningen. Rollerna i de olika processerna bör definieras på en övergripande nivå, för att underlätta samverkan mellan Portfölj, Program och Projektprocessen. OPGports modeller är integrerade och följer PMIs standarder på alla nivåer.

Följande dokument, modeller och mallar finns som stödjer styrprocessen:

 • Policy (svensk version)
 • Policy (English version)
 • Guiding Principles (English)
 • Roles and organization (English)
 • Roll och ansvarsmatris (svensk)
 • Role and responsibility matrix (English)

Dela med andra

Dokument